Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal

Her, på dei neste sidene vil du finne informasjon om Miljøfondet.

Om andre fond du kan søkje, les meri her.

Nesset kommune sin informasjon om Miljøfondet finn du her.

Først litt om bakgrunnen for fondet.

Deretter vedtektene og til slutt søknads-skjemaet du skal bruke for å søkje om støtte frå fondet.

Du kan laste ned både vedtekter og søknads-skjema. Enten i word-format eller i pdf-format. (Acrobat Reader)

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal

Nesset kommune fekk i 1996 utbetalt 15 millioner i erstatning frå Stortinget. Bakgrunnen for denne erstatninga var at konsesjonsvilkåra for minstevassføring i Mardalsfossen etter utbygginga i 1974, ikkje var overhaldne.

Kommunestyret i Nesset vedtok at 6 millioner av erstatningsbeløpet skulle settast av til eit miljøfond for bygdene Eikesdal og Eresfjord. Resten av pengene vart bruka til å betale ned gjeld på Eikesdalsvegen.

Nesset kommunestyre vel eit fondstyre som forvalter bruken av fondskapitalen. I styret sit 4 medlemmer, 2 fra kvar av bygdene Eikesdal og Eresfjord og i tillegg ordførar. Fondstyret blir vald for 4 år og følgjer valperiodane. Sekretær for miljøfondet er miljøvernleiaren i Nesset kommune.

Det er vedteke eigne vedtekter for fondet, for nærare opplysninger sjå her.

Det er to søknadsfrister i året , 20. mars og 15 september. Fondstyret har som regel møte i april og i oktober. Det er laga eit eige søknadsskjema som vi helst ser at søkjarane nyttar . Du kan hente det ned ved å trykke her. (PDF-format)

Miljøfondet starta opp med å dele ut tilskot til ulike prosjekt og tiltak i 1999. Det var fram til år 2002 tildelt ca kr. 910 000 i tilskot.

Dei fleste av tilskota har gått til lag og organisasjonar i bygdene.

Fondet har i hovedsak gjeve støtte til nyanlegg, men det kan også gjevast støtte til vedlikehold av bygninger og anlegg (ikkje private).

Miljøfondet har bl.a gjeve tilskot til (ikkje fullstendig oversikt);

- ny skytebane i Eikesdal

- småbåthavn i Eresfjord

- utarbeiding av driftsplan for Aura-Eiravassdraget

- registrering av gamle fangstminner

- nærmiljøanlegg ved Eresfjord skule

- restaurering av kjøkken i ungdomshuset, Eresfjord

- igangsetting av fjelltrim i regi av Eresfjord IL

- planleggingsarbeid - Vertshuset Eikesdal/Eresfjord handelslag

- nytt piano, Eikesdal grendahus

- snøscooter, Eresfjord IL

- felles turistbrosjyre for Eresfjord/Eikesdal

Dersom du ynskjer nærare opplysningar om fondet/søknad kan du kontakte medlemmane i fondstyret eller sekretæren Hogne Frydenlund i Nesset kommune.

For perioden 2015 - 2019 består styret av:

  • Medlemmer fra Eikesdal: Bjørg Anne Vike (leder) og Rune H. Finset
  • Medlemmer fra Eresfjord: Toril Melheim Strand (nestleder) og Bjørn Cameron Alexander
  • Andre: Ordfører Rolf Jonas Hurlen.
  • Varamedlemer fra Eikesdal: Siw Maridal Bugge og Jon Sæter
  • Varamedlemmer fra Eresfjord: Kari Petrine F. Øverås og Tore Rød
  • Andre varamedlemmer: varaordfører Edmund Morewood