Bakgrunn:

Hjemmel og kapital

Disponering av 400 kw er etablert med vedtak i Nesset kommunestyre den 29.11.05, K-sak 091/05. I samsvar med dette ble det i F- sak 160/06 vedtatt at verdien av (400 kw) fases inn over 3 år med 1/3 av verdien i 2007, 2/3 av verdien i 2008 og hele verdien i 2009 og videre.

Nesset Kraft AS skal etter avtale administrere salget av krafta.

Verdien av krafta kan deles ut to ganger pr. år. Fondet sine ledige midler skal plasseres i bank og renter av kapitalen tilføres fondet.

I forbindelse med at kommunens regnskap legges frem for kommunestyret skal eventuelle ubrukte midler i fondet overføres til utviklingsfondet det påløpne år.

Retningslinjer i pdf-format

Utviklingsfondet for indre Nesset

Nesset kommunestyre vedtok i sak 040/07 å opprette eget utviklingsfond for indre Nesset. Fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar til å gjøre det attraktiv å etablere og utvikle arbeidsplasser, samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. Det er to søknadsfrister i løpet av året: 01.06. og 01.11.

Det er styret i Mardølafondet, sammen med representanter fra berørte bygder, som skal forvalte fondet.

Meir om Utviklingsfondet og søknadsskjema her.

Om andre fond du kan søkje, les meir om andre fond her.

Styret i Utviklingsfondet for indre Nesset vedtok i møte den 23.03.10 en prioriteringsliste ved tildeling av midler fra fondet.

Last ned desse vedlegga : Retningslinjer og Prioriteringsliste

Retningslinjer

1. Hjemmel og kapital

Disponering av 400 kw er etablert med vedtak i Nesset kommunestyre den 29.11.05, K-sak 091/05.

I samsvar med dette ble det i F- sak 160/06 vedtatt at verdien av (400 kw) fases inn over 3 år med 1/3 av verdien i 2007, 2/3 av verdien i 2008 og hele verdien i 2009 og videre.

Nesset Kraft AS skal etter avtale administrere salget av krafta.

Verdien av krafta kan deles ut to ganger pr. år. Fondet sine ledige midler skal plasseres i bank og renter av kapitalen tilføres fondet.

I forbindelse med at kommunens regnskap legges frem for kommunestyret skal eventuelle ubrukte midler i fondet overføres til utviklingsfondet det påløpne år.

2. Formål

Fondet skal gjøre det attraktivt å etablere og utvikle arbeidsplasser samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal.

3. Støttevilkår

Det skal som hovedregel ikke gis støtte som overstiger 200.000 pr. tiltak.

Støtten skal som hovedregel ikke overstige 80 % av det totale kapitalbehovet for et tiltak. Søknader til fondet skal inneholde kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

Tilskudd utbetales etter dokumentasjon av utgifter. Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato.

4. Forhold til internasjonale forpliktelser

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale avtaler og regelverk som Norge har sluttet seg til (EØS-avtalen m.v.). Disse regleverkene regulerer bruken av fondet når fondet brukes til å støtte bedrifter.

5. Forvaltning

Fondet forvaltes av Mardølafondets styre. Bygdene Eresfjord, Vistdal, Eikesdal og Bugge skal være representert i styret når saker som gjelder tildeling av midler fra fondet er til behandling.

Kommunestyret skal velge representanter fra de bygder som ikke er representert i Mardølafondet

Regnskapet skal føres av kommunekassa og bli revidert av kommunerevisoren. Regnskapet og en oversikts over bruken av fondet skal godkjennes av kommunestyret.

Fondets styre kan fremme saker for formannskapet når styret mener det bør gis tilskudd utover de grenser som er fastsatt i disse retningslinjer punkt 3. Formannskapet gis anledning til å overskride disse grenser.

Rådmannen har anvisningsmyndighet innenfor de vedtak som fondets styre, formannskapet og kommunestyret har gjort.

6. Godkjenning av retningslinjer

Retningslinjene kan endres av kommunestyret etter forslag fra fondets styre.

7. Klage

Vedtak om disponering av fondet anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Vedtak om avslag eller lavere tilskuddsbeløp enn omsøkt kan påklages.

Formannskap er klageinstans når vedtaket er truffet av fondets styre.

Kommunestyret er klageinstans når vedtaket er truffet av formannskapet som førsteinstans.

Vedtatt av Nesset kommunestyre den 31.05.07, sak K 040/07.

Prioriteringsliste

Formål:

Fondet skal gjøre det attraktivt å etablere og utvikle arbeidsplasser samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal.

Utviklingsfondets styre som skal forvalte fondet har sett opp følgende prioriteringsliste når de skal behandle søknader til fondet:

Prioriteringsliste for søknader som gir arbeidsplasser:

Krav: Etableringen av virksomheten skal vere i de berørte bygder.

1. Innovative prosjekter.

  • Her kan det gis tilskudd i utredningsfasen og i etableringsfasen.
  • Eksempel: Tilskudd til utredninger, markedsundersøkelser, utarbeidelse av reguleringsplaner/søknader osv.

2. Investeringstilskudd.

  • Her prioriteres tilskudd som gir nyetableringer og småskalaproduksjon. Utvidelse av eksisterende virksomhet kan også gis tilskudd i enkelte tilfeller.

3. Markedsøring.

  • Det kan gis tilskudd i enkelttilfeller.

4. Fellestiltak.

  • Fellestiltak som gir økt kunnskapsnivå og som kan gi grunnlag til nyetableringer. Eks. Informasjonsmøter, studieturer og kurskostnader

Prioriteringsliste for søknader som skaper vilkår for økt bosetting:

1. Tilskudd til opparbeidelse av boligfelt.

  • Her gis tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplanen og til grunnlagsinvesteringer (vann, vei, strøm og kloakk).

2. Tilskudd til boligbygging

  • Det kan gis tilskudd til nybygging og til etablerere som kjøper seg bolig

3. Etablering og markedsføring.

  • Her gis det tilskudd til etablering og markedsføring av arbeidsplasser(hjemmekontor) der arbeidsgiver og/eller marked er utenfor kommunen.

4. Fellestiltak som gir økt bolyst.

  • Her prioriteres tiltak som gir tilbud til alle i bygda.

Eksempel: skiløyper, rydding og skilting av turløyper, bygging av gapahuker, småbåthavner, lekeplasser, badeplasser og turistinformasjon.

Utviklingsfondet går ikke inn og støtter tiltak som:

Vedlikehold/opprustning av private veier

Prosjekt som bærer preg av a vere en hobby

Utskiftingsinvesteringer

Driftskostnader/lønnskostnader

Prosjekt som er kommunens ansvar. Eks. barnehager, skoler, veier og lignende.

Utviklingsfondet er et tilskudd som ikke er rettighetsbasert. Det er derfor ingen som har krav om tilskudd selv om søknaden ligger innenfor retningslinjene for fondet. Derfor har styret sett opp en slik prioriteringsliste. Styret må foreta en skjønsvurdering i hver tildelingsrunde.

Vedtatt av styret i Utviklingsfondet 23.03.10, sak 01/10