ERESFJORD BYGDELAG

Årsmøte 2024; tirsdag 18.juni kl 20.00                                      last ned innkallinga her.

Referat frå årsmøtet finner du her, eller i tabellen under. Årsmelding. Referat årsmøte 2024.

Det nye styret valt på årsmøte 18/6-2024 er slik:

Bjarte Rødleiar
Ingrid Husby 
Per Even Opsal 
Trym Kjøs 
Tore Rød 

Varafolk: Marthe Steinsvoll og Karoline Øverås

Kort historikk:
Eresfjord Bygelag framstår som ein heilt ny organisasjon etter "ny giv"-aksjonen og årsmøtet den 8.februar 2011.
Det har vore fleire møter og konkrete arbeidsmål er satt.
Her er noen av saker bygdelaget har engasjert seg i:

  • Sykkelprosjektet
  • Kommunesammanslåinga
  • Søppelrydding / utsettig av konteinere
  • Vegnamn i bygda ..
  • Cruisehamn på Nauste ?
  • Tomtesituasjonen i bygda !
  • Fiberkabel fra Sucom ?

Les også referat frå bygdemøte okt 2012

Årsmøte og reetablering av laget vart gjort tirsdag 8.feb. 2010. (Referat ligger her)
Namnet er endra til Eresfjord Bygdelag.

Eresfjord Grendelag (før 2010 )

Om Eresfjord Grendelag: Er var eit uformelt lag utan styre og årsmøte, men som fungerte som eit organ for å ta opp overordna saker som fell utanom funksjonen til eksisterande lag i bygda. Eks. innkalling til møter som gjeld heile bygda.

Bjørn Magne Øverås fungerte som kontaktperson for grendelaget.

Som oppfølging av bygdemøtet på Coop'n i nov 10, inviterer vi til nytt bygdemøte

tirsdag den 8. februar kl. 20.00 på Coop Eresfjord

Det blir servert kaffe og sveler !

Last ned møteinnkallinga her.

Det blir servert kaffe og sveler !

Oppdatering etter 23/11-10:

Under folkemøte på Coop Eresfjord denne kvelden var det enighet om å blåse nytt liv i grendelaget igjen. Dette for å bli eit formelt lag. DERFOR skal Bente Mariann Melås, Marianne Nauste, Bjørn Cameron Alexander sammen med Bjørn Magne Øverås utarbeide eit grunnlag for eit nytt grende-eller bygdelag. Målet er at det innan utgangen av februar 2011 skal kallast inn til nytt folkemøte for å få stifta og valt eit styre for det nye laget.

Forøvrig: Det møtte 62 personar denne kvelden. Langt over det som var forventa. Men desto meir gledeleg.

Bygdemøte tirs 23.nov kl 18.00 på Coop Eresfjord

Her er det som vart tatt opp på bygdemøtet denne kvelden:

  1. Orientering om STI/kart-prosjektet
  2. Coop Eresfjord, bygdefolkets ansvar for å bruke butikken
  3. Bofellesskapet/trugdeheimen - nedlegging ?

Kommunevekstprogrammet i Nesset har invitert bygdene til eit sti-og kartprosjekt.

Formål: Lage og merke stiar slik at både fastbuande og besøkande enkelt kan orientere seg og finne fram. Det skal lages kart. Og dette skal også vere tilgjengeleg via web/internett.

Kort fortald: Vi i Eresfjord skal plukke ut stiar og turmål som er egna for dette.

Pia Therese Nordli frå Kommunevekstprogrammet vil vere tilstades for å orientere orientere.

Coop Eresfjord - vårt ansvar for å bruke butikken

1. Er vi bevisste på kvar vi gjer daglegvarehandelen

2. Reknar vi med at Coop'n klarer seg uten min handel ?

3. Tør vi å vere patriotar ?

4. Kva skal til for at vi endrar våre kjøpevanar ?

5. Kva meiner du Coop Eresfjord sjølv kan bidra med ?

6. Trenger bygda Eresfjord ein daglegvarebutikk ?

Nedlegging av bofelleskapet / trygdeheimen i Frisvollhagen?

I januar 2003 var det dugnad for å male og pusse opp trygdeheimen.

Bakgrunn: spare pengar for kommunen..

I november 2010 er heimen på nytt foreslått lagt ned.

Bakgrunn: spare pengar for kommunen.